เซ็กซี่บาคาร่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61

เซ็กซี่บาคาร่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(27ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เซ็กซี่บาคาร่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายอรุณ  แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี แขกผู้มีเกียรติ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ และสื่อมวลชน สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

ร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ  เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน และพันธกิจหนึ่ง คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผ่านการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น หรือผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อปี 2559 มีการจัดกิจกรรม “ปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต Cycling with Love PKRU”ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการรวมพลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งผลที่ได้รับคือการที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานลักษณะดังกล่าว

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง คือ กิจกรรม “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นของทุกภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด

ด้าน นายเรวัต  อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า โครงการศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินจัดกิจกรรมนี้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันที่ได้ผลิตบัณฑิต เป็นจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่การงานในสังคมที่หลากหลาย  ทำให้มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าอยู่ทั่วไป และเพื่อรวมพลังศิษย์เก่าได้คืนถิ่น ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน–วิ่ง เพื่อการกุศล นี้ขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันออกกำลังกาย  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ในส่วน นายอรุณ  แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรม รวมพลังศิษย์เก่า เดิน–วิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามระดับมาตรฐานสากลและเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การรักและศรัทธาต่อสถาบันของศิษย์เก่า และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดไป

ขณะที่ นายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงรายละเอียดการรับสมัคร ว่า การจัดกิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล กำหนดรับสมัครในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่  26-27 มกราคม 2560 เวลา 11.00 -20.00 น. ณ  ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว (ชั้นล่างฝั่งทางเข้าร้านคาซะ) รับสมัครในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30  มกราคม  2560 เวลา 10.00 -18.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น 3  อาคาร 9มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครคนละ 200  บาท ทั้งนี้สามารถรับเสื้อในวันที่มาสมัคร สำหรับเส้นทางการ เดิน–วิ่ง เพื่อการกุศล จุด Start/Finish (กองอำนวยการ)  เริ่มเวลา 05.00 น. ณ ขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามแผนที่ที่แจ้งและสิ้นสุดเวลา 09.00 น. ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 0 7621 1959 ต่อ 1300

ในการขอวีซ่าธุรกิจ บริษัทที่คุณจะทำงานด้วยหรือจัดตั้งต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ทุนจดทะเบียนบริษัทต้องมีเงินสดชำระแล้ว 2 ล้านบาท และต้องจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวนพนักงานชาวไทยโดยย่อ หากบริษัทขอวีซ่าธุรกิจ 2 ฉบับ จะต้องมีพนักงานชาวไทย 8 คน ภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสม่ำเสมอ 

เอกสารที่ต้องการ ต้องใช้เอกสารส่วนตัว 3 ฉบับเพื่อรับวีซ่าธุรกิจของคุณ คุณจะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมลายเซ็น สำเนาหนังสือเดินทาง 3 สี และหลักฐานตั๋วเครื่องบิน หลังจากลงจอดที่ประเทศไทยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับวีซ่าประเภท Single-Entry Non-B และจะมีการขอใบอนุญาตทำงานของไทยทันที  เซ็กซี่บาคาร่า